Linux Norge [banner]

Linux Norge er en frivillig organisasjon som skal spre informasjon om operativsystemet Linux, i Norge.

Aktiviteter

Linux Norge ønsker kun å konsentrere som om sitt primære mål, spredning av informasjon om Linux. Dette webstedet er et resultat av dette. Linux Norge vil dessuten oversette LPP sine pressemeldinger og sende ut disse til norske media. Vi har ønsker ikke å være en generel medlemsorganisasjon, slikt er meget arbeidskrevende.

Linux Norge kan kontaktes via E-mail til styret@linux.no. Styret består pr. 2003-01-01 av disse:

Pr. 30/10/97 har Linux Norge et medlem utover styret:


Vedtekter for Linux Norge

Vedtatt på generalforsamling 22. august 1996

SS 1. Konstitusjon

 1. Organisasjonens navn er "Linux Norge". På engelsk brukes betegnelsen "Linux Norway".
 2. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

SS 2. Formål

Linux Norge skal informere om Linux og fungere som en ressursbase for norske Linuxbrukere og andre som er interessert i informasjon om Linux. Linux Norge kan arrangere temamøter, drive elektroniske fora m.m. Linux Norge har kontakt med tilsvarende organisasjoner i andre land.

SS 3. Medlemskap

 1. Medlemskap innvilges fysiske personer og forplikter ikke til annet enn at man støtter Linux Norges formål.
 2. Medlemskap varer inntil medlemmet melder seg ut selv, dør eller blir opphevet av styret.
 3. Medlemskap innvilges av styret etter søknad til samme.

SS 4. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er Linux Norges høyeste organ.
 2. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut minst en uke før generalforsamlingen. Dagsorden og endringsforslag fastsettes på generalforsamlingen.
 3. Generalforsamlingens vedtak trer vanligvis i kraft umiddelbart, dvs. etter at generalforsamlingen er hevet.
 4. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom minst 20% av medlemmene krever det.

SS 5. Votering

 1. Stemmerett har den som er medlem i organisasjonen.
 2. Personer som var registrert som medlemmer av Linux Norge tre måneder før generalforsamlingen kan stemme uten å være til stede på generalforsamlingen ved fullmakt. Fullmakt sendes til styret senest dagen før generalforsamlingen.
 3. En sak er vedtatt om den oppnår over 50% tilsluttning blandt de stemmende.
 4. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme.

SS 6. Styret

 1. Det valgte styret fordeler selv oppgaver seg imellom.
 2. Styret leder organisasjonens virksomhet i henhold til formålsparagrafen og generalforsamlingens vedtak.
 3. Styret fører medlemsregister.
 4. Avgjørelser i styret fattes med mer enn 50 % flertall blant de styremedlemmer som avgir stemmer i saken.
 5. Styret er ansvarlig for innkalling til medlemsmøter og at henvendelser til organisasjonen besvares innen rimelig tid.
 6. Styret er ansvarlig for at medlemmene får nødvendig informasjon om organisasjonens alminnelige forhold.

SS 7. Økonomi

 1. Linux Norge baserer seg i hovedsak på aktivisme via elektroniske fora, og er derfor i utgangspunktet en organisasjon uten pengeøkonomi -- uten faste utgifter og uten faste inntekter (som f.eks. kontingent).
 2. Linux Norge kan motta uforpliktende gaver.
 3. Linux Norge kan utgi publikasjoner og pamfletter eller spre informasjon på annen måte.

SS 8. Oppløsning

 1. Forslag om oppløsning av organisasjonen kan bare behandles dersom minst 50% av organisasjonens medlemmer krever det. I såfall skal styret innkalle til generalforsamling.
 2. Vedtak om oppløsning fattes med minst 50% flertall på generalforsamlingen.
 3. Evt. gjenstående midler etter at vedtektfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av organisasjonen tilfalle et formål i overensstemmelse med organisasjonens formål, som bestemt av siste generalforsamling.

Linux Norge takker sponsorene sine

Denne tjenesten hadde ikke vært mulig uten all hjelpen vi har fått fra Linpro AS som låner oss maskin, diskplass og nettverk, samt administerer alt det.
Arnt Gulbrandsen tar seg av drift av linux.no sin elektroniske post og DNS.